สาขาวิชาวิศวกรรม
หุ่นยนต์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางวิชาการเพื่อประกอบวิชาชีพ โดยเน้นการเรียนทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณของวิศวกร มีทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

#วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์ โดยเน้นให้บัณฑิตสามารถออกแบบ พัฒนา และสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ และมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสาร ความร่วมมือ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

  3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

#อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่

  2. วิศวกรหรือที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

  3. วิศวกรฝ่ายขายหุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอื่น ๆ

  4. วิศวกรซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ และปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์

  5. นักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

#นักศึกษาใหม่ เตรียมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) วันที่ 6 ก.ค. 2565

Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 65 วันที่ 1 - 24 มิ.ย. 2565

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfg3liLoTKJkIrPgcL09heTb1_u2OL9b3EYjO4U28PxXqDmUQ/viewform?usp=send_form&pli=1

Carousel imageCarousel image
ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission)ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565 https://student.mytcas.comCarousel image
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565
2 พ.ค. 2565 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีฉายวีดีโออัตโนมัติควบคุมด้วยอินฟาเรดเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดง Mini Museum ในนิทรรศการ Rattanakosin วิถีชาวบ้าน ผสานวัฒนธรรมชาววัง ภายใต้โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์รัตนโกสินทร์ จัดแสดง ณ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้สมัครส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงานรูปแบบ PDF ผ่านช่องทาง Email robot_eng@ssru.ac.th
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2565
โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ มีห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot Workshop) ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยประกอบด้วย สนามฝึกซ้อมและแข่งขันหุ่นยนต์มาตรฐาน จำนวน 2 สนาม สำหรับนักศึกษาใช้ในการทำกิจกรรม
24 ก.พ. 2565 ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช ตัวแทนสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมโครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร (Anti-corruption Arts) ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
9 มี.ค. 2565 อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย ตัวแทนสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมโครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร (Anti-corruption Arts) จัดขึ้นที่โรงเรียน​กิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
17-19 ก.พ. 2565 ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบบนชิป"
ผู้สมัครส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงานรูปแบบ PDF ผ่านช่องทาง Email robot_eng@ssru.ac.th
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565
โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป
สมัครตั้งแต่วันนี้ลุ้นรับ iPhone 📱ฟรี!!!จำนวน 2 รางวัล มูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามสาขาวิชากำหนด) สนับสนุนของรางวัลโดย AMERCI
ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2565ต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2564 - 4 ก.พ. 2565
Carousel imageCarousel image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ เป็นตัวแทนของทั้ง 2 สาขาฯ ในการนำเสนอโปสเตอร์วิจัย เรื่อง STEM Activities for Robot and Packaging Design Camp ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
เปิดรับสมัครแล้ว! วันนี้ – 30 พ.ย. 2564ค่าย R2 CAMP SSRU ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2564Real Estate and Robotics Camp SSRU ในรูปแบบออนไลน์ (Online)สมัครที่ https://forms.gle/goSVEoYPkBvRM4mK8
19 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ รับมอบชุดหุ่นยนต์สำหรับฝึกปฏิบัติการ จำนวน 20 ชุด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เอ็ดดูเคชั่น-ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งมีคุณกฤษฎา วงษ์วัฒนาชัย และคุณชนิฎา นิยมธรรม เป็นตัวแทนบริษัท
ประกาศรายชื่อ 20 คนแรก! ที่ได้รับ Cardboard Robot มูลค่า 500 บาท ฟรี!!!รอทางคณะผู้จัดฯ ติดต่อกลับเร็วๆ นี้
สมัครเข้าแคมป์กับพวกเรา จะได้ฝึกออกแบบหุ่นยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์กระดาษ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานได้จริง พร้อมส่งตรงถึงบ้าน
>>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2564 <<<
https://forms.gle/XFy16YLLQqUxMBCV9"ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (Robot and Packaging Design Camp 2nd)" วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสาขาวิชาวิศกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 Portfolio: 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565ได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
เตรียมพบกับคอนเทนต์อบอุ่นสองพ่อลูก (Dad & daughter) ที่จะมานำเสนอการเรียนรู้หุ่นยนต์แบบสนุกสนาน เร็วๆ นี้ ทางช่อง Robotics Engineering SSRU
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 Portfolio:1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565ได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image