สาขาวิชาวิศวกรรม
หุ่นยนต์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางวิชาการเพื่อประกอบวิชาชีพ โดยเน้นการเรียนทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณของวิศวกร มีทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

#วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์ โดยเน้นให้บัณฑิตสามารถออกแบบ พัฒนา และสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ และมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสาร ความร่วมมือ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

  3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

#อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่

  2. วิศวกรหรือที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

  3. วิศวกรฝ่ายขายหุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอื่น ๆ

  4. วิศวกรซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ และปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์

  5. นักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

#เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พ.ศ. 2565#

#นักเรียนชั้น ม.6 สามารถกรอกข้อมูล เพื่อรับข่าวสารทันที เมื่อมีการเปิดรับสมัครได้ที่

ห้ามพลาด! ค่ายออกแบบบบรรจุภัณฑ์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 เร็วนี้ๆ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจด้านการออกแบบบบรรจุภัณฑ์และหุ่นยนต์
จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช กรรมการและเลขานุการ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 และแผนรับนักศึกษา นำร่างหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
11 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช กรรมการและเลขานุการ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 นำร่างหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
23 กรกฏาคม 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช กรรมการและเลขานุการ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 นำร่างหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา
โดยคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ กรรมการ นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์
25 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มีดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมประสงค์ ศรีวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธนา กรองทอง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ รักสุนทร กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ กรรมการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต กรรมการ อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย กรรมการ และอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช กรรมการและเลขานุการ